INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administrator

 Administratorem Państwa danych osobowych jest TARTAK POPIELÓW Sp. z o.o., ul. Dworcowa 66, 46-090 Popielów

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonania obowiązków, przewidzianych w zawartej umowie oraz obowiązujących przepisach;
 • przestrzegania przepisów prawa, w szczególności realizacji obowiązków prawnych związanych z zawarciem umowy;
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami związanymi
  z zawartą umową.

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 • 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne w związku
  z wykonywaniem umowy po stronie Administratora;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest konieczne co celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. możliwości dochodzenia roszczeń.

 

 1. Prawnie uzasadnione interesy Administratora

 W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

 

 1. Odbiorcy danych

 Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w zakresie obsługi księgowej, jak również usługi informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

 1. Okres przechowywania danych

 Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, lub okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych z Państwem umów, którykolwiek z tych okresów jest dłuższy. Ponadto, w odniesieniu do dostawców towarów/usług na rzecz Administratora, dane mogą być przechowywane przez okres 10 lat, w związku z dokumentacją działalności zakładowej kontroli produkcji (ZPK).

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • żądania sprostowania swoich danych;
 • żądania usunięcia swoich danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych.

Każde z ww. żądań mogą Państwo wnieść pisemnie na adres Administratora podany
w pkt 1 lub drogą e-mailową na adres: tartak.wierzbiccy@wp.pl

 1. Informacja dotycząca niezbędności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia
i realizacji umowy.

 

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

 Administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie poddaje Państwa danych profilowaniu.

 1. Prawo wniesienia skargi

 Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.